Senin, 11 April 2016

Herbal TeaHerbal Tea

"Tân Hi?p Phát dã m? r?ng chuong trình CSR (trách nhi?m xã h?i c?a doanh nghi?p) c?a mình b?ng cách dua hai v? k?ch Táo Quân Vi?t Nam và Hamlet v?i chi phí d?u tu 1 t? d?ng d?n Singapore. Ngu?i sáng l?p công ty - Dr. Thanh dã d?n Singapore d? chào dón Nhà hát K?ch Qu?c gia Vi?t Nam tru?c màn trình di?n c?a h? vào tháng Ba, nam 2016.

THP, nhà s?n xu?t các nhãn hàng qu?c gia bao g?m Nu?c Tang L?c Number 1 và Trà xanh Không d?, dã dua 70 thành viên góp m?t trong hai tác ph?m này bay t? Hà N?i d?n Singapore trong ti?ng v? tay chào dón cu?ng nhi?t c?a Ð?i s? quán Vi?t Nam ? Singapore. Ng?c Hoàng - Qu?c Khánh, hai trong s? các di?n viên dóng vai Táo Quân, dã có l?i c?m on "vì s? h? tr? t?n tình c?a Ð?i s? quán Vi?t Nam, Trung uong Ðoàn và nhà tài tr? hào phóng c?a chúng tôi. Chúng tôi c?m th?y r?t ph?n kh?i khi du?c có m?t ? dây và mong d?i du?c bi?u di?n cho khán gi? ? dây và d?c bi?t là du?c trò chuy?n v?i nh?ng ngu?i tr? ? Singapore v? c? Hamlet và K?ch Vi?t Nam".

https://youtu.be/552zT1gjy6s


Tidak ada komentar:

Posting Komentar